Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Vitaalkunst en hebben betrekking op alle werkzaamheden.

Door gebruik te maken van de diensten van Vitaalkunst, ga je akkoord je met deze algemene voorwaarden.

Begrippen
Opdrachtgever : degene die aan Vitaalkunst een opdracht verstrekt (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).
Klant /cliënt: de persoon die deelneemt aan een activiteit van Vitaalkunst.
Opdracht: de overeenkomst tussen Vitaalkunst en de Opdrachtgever.
Voor de leesbaarheid wordt de Klant aangesproken met ‘je’, ‘jij’ en ‘jou’, en ‘ik’ staat voor Vitaalkunst.

Bereikbaarheid
Wanneer je een vraag stelt per e-mail of telefoon, krijg je doorgaans binnen twee werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd).

Aard van de dienstverlening
Alle diensten van Vitaalkunst zijn inspanningsverbintenissen, gericht op het vergroten van inzicht, inspireren tot verandering, ontwikkelen van bewustwording en persoonlijke groei. Jij past deze inzichten en lessen naar eigen keuze al dan niet toe. Vitaalkunst kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Opdracht
Een opdracht wordt mondeling overeengekomen of geschiedt door aanmelding via e-mail of via de website, of komt tot stand door het wederzijds ondertekenen van een offerte of opdrachtbevestiging. Op iedere opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van Vitaalkunst van toepassing.

Bevestiging
Wanneer ik je aanmelding ontvang, stuur ik je binnen 3 werkdagen dagen een bevestiging.

Wachtlijst
Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Weigering
Vitaalkunst mag klanten zonder opgaaf van reden weigeren.
Als ik van mening ben dat jij het groepsproces verstoort, mag ik je de toegang weigeren met onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst waardoor je niet langer meer deel kan nemen aan het vervolg van het programma of de cursus.

Informatieverstrekking
Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en je Opdrachtgever vooraf aan Vitaalkunst te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

Uitvoering van de dienstverlening
Ik zal uiterste zorgvuldigheid betrachten in de uitvoering van mijn diensten. Jij als klant draagt zorg voor alle nuttige en relevante gegevens, nodig voor het uitvoeren van de diensten, en staat in voor de juistheid van deze gegevens.
Ik zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen waar het gaat om vertrouwelijkheid van de gegevens die door jou aan mij ter beschikking zijn gesteld. Ik zal deze gegevens nooit aan derden beschikbaar stellen.

Planning van cursussen, programma’s en workshops
Ik heb het recht de data en/of tijden van een workshop, cursus of programma (tussentijds) te wijzigen.

Wanneer een activiteit tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om het later alsnog door te laten zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

Betaling

 • Voor alle activiteiten van Vitaalkunst, betaal je vooraf, direct bij inschrijving en ontvang je in het inschrijfproces een bevestiging van betaling.
 • In overleg is betalen in termijnen mogelijk, mits de eerste niet-restitueerbare aanbetaling vóór aanvang is voldaan.
 • Voor de volgende termijnen ontvang je een email met een factuur, die binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • Bij aanmelding voor een (online) programma, coaching/therapie, workshop of cursus geldt tevens dat vóór aanvang van de eerste dag het totale bedrag dient te zijn voldaan. Pas dan kun je deelnemen, tenzij er een andere betaalregeling overeengekomen is.
 • Na aanvang van een (online) programma, coaching/therapie, workshop of cursus is geen restitutie mogelijk, ongeacht de reden.
 • Als je niet voor de betaaltermijn hebt betaald, stuur ik een herinneringsfactuur. Daarna wordt er een incassobureau ingeschakeld als betaling uitblijft.
 • Indien je in gebreke blijft met betaling, ben ik vanaf dat moment gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten en wordt er na een herinneringsmail, per direct een incassobureau ingeschakeld, waarvan de totale gemaakte kosten bovenop het oorspronkelijk verschuldigde bedrag komen. Alle buitengerechtelijke
  invorderingskosten (incassokosten, invorderingskosten, deurwaarders en/of advocaten) komen ten laste van de Opdrachtgever.

Annulering door Vitaalkunst
Wanneer Vitaalkunst, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit een activiteit te annuleren, ontvang je hiervan zo snel mogelijk bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken teruggestort.

Annulering van deelname

 • Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen je deelname aan een programma, workshop of cursus annuleren. Daarna ben je minimaal de niet-restitueerbare aanbetaling verschuldigd. Na het verlopen van de garantietermijn ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
 • Bij tussentijds afbreken van een cursus/programma/therapie blijft de betalingsverplichting bestaan, alleen vervalt dan de termijnbetalingsafspraak en dien je het nog verschuldigde bedrag ineens te voldoen.
 • Voor groepsprogramma’s en cursussen verloopt de garantie aan het einde van de eerste
  live of online bijeenkomst of na ontvangst van de eerste module.
 • Voor online zelfstudie cursussen of workshops is geen restitutie mogelijk.
 • Voor individuele programma’s verloopt de garantie aan het einde van de eerste sessie.

Voor workshopdagen geldt:

 • Wanneer je annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de workshop, ben je 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
 • Wanneer je annuleert binnen 1 week voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
 • Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.
 • Indien je niet annuleert, verplicht je je het totaalbedrag te voldoen.
 • In goed overleg kan besloten worden iemand anders jouw plaats in te laten nemen.

Dossiers en geheimhouding
Vitaalkunst heeft een geheimhoudingsplicht en beschermt jouw persoonlijke levenssfeer als klant. Ik kan mij evenwel laten adviseren door een supervisor en/of deskundige, ook hij of zij is tot geheimhouding verplicht.

Door Vitaalkunst wordt aan dossiervorming gedaan. Ik registreer je contactgegevens en maak notities bij de individuele sessies en bij de workshops en cursussen. Ook maak ik foto’s van jouw kunstzinnig werk.

Op verzoek kan ik een beknopt verslag van jouw therapieproces naar je huisarts sturen. Dit doe ik alleen als jij daar toestemming voor geeft.

Kwaliteitsborging
Ik volg bijscholingen en intervisie om de kwaliteit van mijn dienstverlening actueel en op peil te houden.

Klachten
Wanneer je niet tevreden bent over een door Vitaalkunst geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen schriftelijk te melden. We gaan dan overleggen hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid
Vitaalkunst is niet aansprakelijk voor schade bij de Klant en/of Opdrachtgever:

 • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Klant aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.
 • doordat Vitaalkunst is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).
 • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een activiteit.

Intellectueel eigendom
Op door Vitaalkunst verstrekte materialen zit copyright. Je mag alleen iets kopiëren indien je toestemming hebt gekregen.

Vrijwaring
Derden kunnen aan de dienstverlening van Vitaalkunst geen rechten ontlenen.

Vindplaats
Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website www.vitaalkunst.nl en ook gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.

Wageningen, 22 april 2022