home button

. Zeven Ingrediënten voor een Ontspannen Leven

 
 
 

Algemeen

Aanmelden ebook

 

 

Aanmelden workshop

 

Huisregels Vitaalkunst

Om helderheid te verschaffen over een aantal praktische zaken met betrekking tot mijn praktijk en de activiteiten die ik verzorg, heb ik een aantal huisregels opgesteld.

Dit geeft helderheid naar jou als cursist of cliënt en naar mijzelf.
 

Algemeen

 • Je wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn.

 • Mijn praktijk is rookvrij.

 • Rekeningen dienen betaald te worden binnen de op de factuur vermelde termijn.

 • Deze huisregels kunnen te allen tijde worden aangepast als dat nodig is.

 

Therapie

 • Een individuele sessie duurt in principe 1 uur tenzij anders afgesproken.

 • Een sessie in een groep duurt in principe anderhalf uur, tenzij anders afgesproken.

 • In een therapietraject werken we zoveel mogelijk op dezelfde dag en tijd.

 • Sessies die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden beschouwd als afspraken die hebben plaatsgevonden en worden gefactureerd. 

 • Verschuiven van individuele afspraken kan in overleg binnen dezelfde werkweek. Als dat niet lukt, wordt de afspraak beschouwd als afgezegd binnen 24 uur.

 • Gemiste afspraken van een groepstraject kunnen alleen tegen een af te spreken vergoeding worden ingehaald.

 • Een afgesproken traject wordt ineens vooraf gefactureerd.

 • De sessies van een individueel pakket dienen binnen 6 maanden na aanvang gevolgd te zijn. Daarna vervalt het recht op reeds betaalde sessies.

 • Betalen in termijnen is mogelijk. Per termijn is hier €5,- administratiekosten aan verbonden.
 • De informatie die jij en ik tijdens de sessies uitwisselen zal ik vertrouwelijk behandelen, tenzij ik een wettelijke plicht tot bekendmaking heb.

 • Als je deelneemt in een groep, wordt van je verwacht dat je informatie over de andere deelnemers vertrouwelijk behandelt.

 • Er wordt alleen een verslag naar je verwijzer of huisarts gestuurd als je daar toestemming voor geeft.

 

Groepsprogramma's en workshops

 • Er kunnen maximaal vijf personen deelnemen aan een groepsprogramma of workshop in mijn praktijk in Wageningen. Als we werken op een andere lokatie is het aantal deelnemers afhankelijk van de lokatie.

 • Bij vier of meer aanmeldingen gaat het programma of de workshop in mijn praktijk door.

 • Aanmelding voor een programma of workshop verplicht je tot betaling van het programma.

 • Je bent verzekerd van deelname als je betaald hebt.

 • Je hebt vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode kun je kosteloos afzien van deelname.

 • Bij afmelding binnen 7 dagen voor aanvang van een programma of workshop wordt de helft van het deelnamebedrag in rekening gebracht, tenzij bovengenoemde bedenktijd nog geldt. Als je iemand vindt die jouw plaats kan innemen, dan hoef je niet te betalen.

 • Bij afmelding minder dan 24 uur voor aanvang van een programma of workshop wordt het hele deelnamebedrag in rekening gebracht, tenzij bovengenoemde bedenktijd nog geldt. Als je iemand vindt die jouw plaats kan innemen, dan hoef je niet te betalen.

 

Online programma's

 • Er geldt voor online programma's in principe geen maximum aantal deelnemers, tenzij anders vermeld.

 • Verder gelden hier dezelfde voorwaarden qua deelname, betaling en afmelding als voor de groepsprogramma's en workshops (zie hierboven)

 

Producten van Vitaalkunst

 • Je hebt vanaf het moment van aanschaf van een CD, DVD of cursusboek 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode kun je kosteloos afzien van de aanschaf.

 • Stuur het product binnen de 14 dagen bedenktijd terug en je krijgt binnen 14 dagen je geld terug.

 

Versie 6, Mei 2015

Vergoedingen

Algemene informatie

 • Alle activiteiten van Vitaalkunst zijn kunstzinnig therapeutisch van aard en kunnen (deels) in aanmerking komen voor vergoeding door verzekeraars.

 

Vergoeding door verzekeraars

Kunstzinnige therapie wordt door diverse zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kunstzinnige therapie valt meestal onder de noemer 'alternatieve geneeswijzen', 'complementaire geneeswijzen' of 'antroposofische geneeskunde'.
Vraag naar de precieze voorwaarden bij je eigen zorgverzekeraar.
 
Ik ben geregistreerd lid van de Ned. Ver. voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag) onder nummer 16NVKT 14164 1619. Tevens aangesloten bij de NVAZ.
Mijn AGB-code is 90037113.
 

Algemene Voorwaarden Vitaalkunst

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Vitaalkunst en hebben betrekking op alle werkzaamheden.

Door gebruik te maken van de diensten van Vitaalkunst, ga je akkoord je met deze algemene voorwaarden.

 

Begrippen

Opdrachtgever: diegene die aan Vitaalkunst een opdracht verstrekt (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).
Cliënt: de persoon die deelneemt aan een activiteit van Vitaalkunst

Opdracht: de overeenkomst tussen Vitaalkunst en de Opdrachtgever


Voor de leesbaarheid wordt de Cliënt aangesproken met ‘je’, ‘jij’ en ‘jou’, en ‘ik’ staat voor Vitaalkunst.

 

Bereikbaarheid

Wanneer je een vraag stelt per e-mail of telefoon, krijg je doorgaans binnen twee werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd).

 

Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Vitaalkunst zijn inspanningsverbintenissen, gericht op het vergroten van inzicht en ontwikkelen van bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Vitaalkunst kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

 

Opdracht

Een opdracht wordt mondeling overeengekomen of geschiedt door aanmelding via e-mail of via de website, of komt tot stand door het wederzijds ondertekenen van een offerte of opdrachtbevestiging. Op iedere opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van Vitaalkunst van toepassing.

 

Bevestiging

Wanneer ik je aanmeldingsformulier ontvang, zend ik je binnen de zeven dagen een bevestiging.

 

Wachtlijst

Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die bovenaan de wachtlijst staat.

 

Weigering

Vitaalkunst mag cliënten zonder opgaaf van reden weigeren.
Indien Vitaalkunst van mening is dat opdrachtgever/cliënt het groepsproces verstoord, mag zij de toegang weigeren met onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst waardoor opdrachtgever niet langer meer deel kan nemen aan het vervolg van het programma of de cursus.

 

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en je Opdrachtgever vooraf aan Vitaalkunst te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

 

Uitvoering van de dienstverlening

Vitaalkunst zal uiterste zorgvuldigheid betrachten in de uitvoering van haar diensten. Jij als cliënt draagt zorg voor alle nuttige en relevante gegevens, nodig voor het uitvoeren van de diensten, en staat in voor de juistheid van deze gegevens.
Vitaalkunst zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen waar het gaat om vertrouwelijkheid van de gegevens die door jou aan Vitaalkunst ter beschikking zijn gesteld. Vitaalkunst zal deze gegevens nimmer aan derden beschikbaar stellen.

 

Planning van programma’s en workshops

Vitaalkunst heeft het recht de data en/of tijden van een workshop of programma (tussentijds) te wijzigen.

Wanneer een programma of workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om het programma of de workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

 

Betaling

 • Voor alle activiteiten van Vitaalkunst, betaal je vooraf, direct bij inschrijving en ontvang je in het inschrijfproces een bevestiging van betaling.

 • In overleg is betalen in termijnen mogelijk, mits de eerste niet-restitueerbare aanbetaling vóór aanvang is voldaan.

 • Voor de volgende termijnen ontvang je een email met een factuur, die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

 • Bij aanmelding voor een programma, coaching/therapie, workshop of (online) cursus geldt tevens dat vóór aanvang van de eerste dag het totale bedrag dient te zijn voldaan. Pas dan kun je deelnemen, tenzij er een andere betaalregeling overeengekomen is.

 • Het bedrag voor alle activiteiten van Vitaalkunst is voor particulieren inclusief BTW.

 • Het bedrag voor alle activiteiten van Vitaalkunst is exclusief btw voor bedrijven.

 • Na aanvang van een programma, coaching/therapie, workshop of (online) cursus is geen restitutie mogelijk, ongeacht de reden.

 • Als je niet voor de betaaltermijn hebt betaald, stuurt Vitaalkunst een herinneringsfactuur. Daarna wordt er een incassobureau ingeschakeld als betaling uitblijft.

 • Indien je in gebreke blijft met betaling, is Vitaalkunst vanaf dat moment gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten en wordt er na een herinneringsmail, per direct een incassobureau ingeschakeld, waarvan de totale gemaakte kosten hierover bovenop het oorspronkelijk verschuldigde bedrag komen. Alle buitengerechtelijke invorderingskosten (incassokosten, invorderingskosten, deurwaarders en/of advocaten) komen ten laste van de Opdrachtgever.

 

Annulering door Vitaalkunst

Wanneer Vitaalkunst, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit een workshop of programma te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken teruggestort.

 

Annulering van deelname

Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen je deelname aan een programma, workshop of cursus annuleren. Daarna ben je minimaal de niet-restitueerbare aanbetaling verschuldigd. Na het verlopen van de garantietermijn ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

 • Voor jaarprogramma’s verloopt de garantie aan het einde van de eerste live bijeenkomst

 • Voor individuele programma’s verloopt de garantie aan het einde van de eerste afspraak

 

Voor workshopdagen geldt:

 • Wanneer je annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de workshop, ben je 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.

 • Wanneer je annuleert binnen 2 weken voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

 

 • Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

 • Bij tussentijds afbreken van een cursus/programma/therapie blijft de betalingsverplichting bestaan, alleen vervalt dan de termijnbetalingsafspraak en dien je het nog verschuldigde bedrag ineens te voldoen.

 • Indien je niet annuleert, verplicht je je het totaalbedrag te voldoen.

 • In goed overleg kan besloten worden iemand anders jouw plaats in te laten nemen.

 • Als betalingsverplichting niet wordt nagekomen, dan neemt een incassobureau het dossier over en komen alle gemaakt incasso kosten, deurwaarderskosten en justitiële kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is het uit handen van Vitaalkunst.

 

Dossiers en geheimhouding

Vitaalkunst heeft een geheimhoudingsplicht en beschermt jouw persoonlijke levenssfeer als cliënt en/of cursist. Ik kan mij evenwel laten adviseren door een supervisor en/of deskundige, ook hij of zij is tot geheimhouding verplicht.

Door Vitaalkunst wordt aan dossiervorming gedaan. Ik registreer je contactgegevens en maak notities bij de individuele sessies en bij de workshops en programma’s. Ook maak ik foto’s van jouw kunstzinnig werk.

Op verzoek kan ik een beknopt verslag van jouw therapieproces naar je huisarts sturen. Dit doe ik alleen als jij daar toestemming voor geeft.

 

Kwaliteitsregister

Vitaalkunst is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag), onderdeel van de Nederlandse Vereniging Voor Antroposofische Zorgverleners (NVAZ).

Vitaalkunst is geregistreerd lid van de NVKToag en voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging.

 

Klachten

Wanneer je niet tevreden bent over een door Vitaalkunst geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen schriftelijk te melden. We gaan dan overleggen hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Indien een klacht volgens jou of je Opdrachtgever niet naar tevredenheid door Vitaalkunst is afgehandeld, kan je je schriftelijk richten tot klachtencommissie (IKBC) voor de antroposofische gezondheidszorg.

Het oordeel van de klachtencommissie is voor beide partijen bindend en eventuele consequenties worden door Vitaalkunst snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

Aansprakelijkheid

Vitaalkunst is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:

 • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.

 • doordat Vitaalkunst is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).

 • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of programma.

 

Indien Vitaalkunst wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 

Intellectueel eigendom

Op door Vitaalkunst verstrekte materialen zit copyright. Je mag alleen iets kopiëren indien je toestemming hebt gekregen.

 

Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Vitaalkunst geen rechten ontlenen.

 

Vindplaats

Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website www.vitaalkunst.nl en gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.

 

4 mei 2016